CHEMIA

Zagadnienia z CHEMII do egzaminu wstępnego na Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie FCB.

 1. Budowa cząsteczki i rodzaje wiązań chemicznych:
  • struktura elektronowa atomu a jego pozycja w układzie okresowym pierwiastków
  • położenie pierwiastka w układzie okresowym a jego właściwości
  • rodzaje wiązań chemicznych, elektroujemność
  • orbitale molekularne układów wieloatomowych
 2. Właściwości gazów, termodynamika:
  • gaz doskonały a gaz rzeczywisty
  • oddziaływania międzycząsteczkowe
  • zasady termodynamiki
  • funkcje termodynamiczne
  • stała równowagi chemicznej (Reguła Le Chateliera-Browna)
 3. Właściwości roztworów i elektrolitów:
  • teorie kwasów i zasad (wg. Brönsteda i Lewisa)
  • dysocjacja i przewodnictwo elektrolitów, stopień i stała dysocjacji, reakcje w elektrolitach
  • osmoza i dyfuzja (Prawo Ficka)
  • elektroliza i ogniwa elektrochemiczne
  • szereg elektrochemiczny (napięciowy) metali
 4. Fizykochemia ciała stałego:
  • stany skupienia materii, struktury krystaliczne
  • elementy teorii pasmowej
  • diagramy i przemiany fazowe (przykłady)
  • defekty struktury krystalicznej
 5. Zjawiska powierzchniowe:
  • adsorpcja, izotermy adsorpcji
  • kataliza heterogeniczna, przykłady reakcji katalitycznych
  • koloidy
  • surfaktanty
  • napięcie powierzchniowe
 6. Podstawowe metody badania materii:
  • podstawy spektroskopii IR i Ramanowskiej
  • podstawy spektroskopii UVvis, EPR, NMR
  • podstawy dyfraktometrii rentgenowskiej
  • podstawy spektrometrii masowej

Rekomendowany podręcznik: Peter Atkins, de Paula Julio, "Chemia fizyczna", Wydawnictwo Naukowe PWN