FIZYKA

Zagadnienia z FIZYKI do egzaminu wstępnego na Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie FCB.

 1. Podstawy mechaniki klasycznej i relatywistycznej:
  • równania ruchu dynamiki klasycznej i relatywistycznej
  • zasady zachowania pędu i momentu pędu
  • zasada zachowania energii
  • transformacje Galileusza i Lorentza
  • równoważność masy i energii, przykłady
 2. Podstawy elektromagnetyzmu:
  • zasada zachowania ładunku
  • pole elektrostatyczne, potencjał skalarny
  • pole magnetyczne, potencjał wektorowy
  • ładunek elektryczny w polu magnetycznym
  • równanie fali elektromagnetycznej
  • fale płaska i kulista
  • zjawiska interferencji i dyfrakcji
 3. Termodynamika i fizyka statystyczna:
  • rozkład Maxwella
  • rozkład Boltzmanna
  • temperatura
  • entropia, entalpia, energia wewnętrzna
  • I zasada termodynamiki
  • II zasada termodynamiki
 4. Podstawy doświadczalne i teoretyczne mechaniki kwantowej:
  • efekt fotoelektryczny
  • efekt Comptona
  • dyskretne widma atomowe
  • dyfrakcja elektronów na kryształach
  • doświadczenie Sterna-Gerlacha, spin
  • postulaty mechaniki kwantowej
  • interpretacja fizyczna funkcji falowej
  • zasada nieoznaczoności
 5. Struktura materii:
  • budowa jądra atomowego
  • budowa atomu
  • wiązania chemiczne
  • elektronowa struktura pasmowa
  • przewodnictwo elektryczne metali, półprzewodników i izolatorów
  • nadprzewodnictwo
  • własności magnetyczne ciał stałych