Informacje

Zasady Rekrutacji

 • Harmonogram rekrutacji: 18-20 września 2017 (I rekrutacja) (w pawilonie D-10, p. 321, ul. Reymonta 19) oraz 13-15 lutego 2018 (rekrutacja zimowa).
 • Składanie dokumentów: do 15 września 2017 (na I rekrutację), do 10 lutego 2018 r (na rekrutację zimową).
 • Dokumenty prosimy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, pawilon D-10, pok. 328.

Lista dokumentów

Kandydat na studia doktoranckie FCB powinien złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu o rekrutacji następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy,
 2. życiorys,
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 4. indeks ukończonych studiów oraz suplement do dyplomu,
 5. pisemna rekomendacja samodzielnego pracownika nauki,
 6. pisemna deklaracja kierownika katedry/zakładu o możliwości przyjęcia doktoranta do katedry/zakładu,
 7. podpisane zdjęcia legitymacyjne.

Pisemna rekomendacja (5) wystawiona kandydatowi powinna zawierać:

 1. uzasadnienie celowości przyjęcia doktoranta,
 2. deklarację zapewnienia doktorantowi opieki naukowej,
 3. zapewnienie warunków pracy naukowej i badań,
 4. sformułowanie tematyki badawczej,
 5. źródło i zasady finansowania pracy badawczej doktoranta,
 6. zapewnienie minimalnego wymiaru zajęć dydaktycznych (30 h/rok),
 7. pisemną deklarację kierownika katedry/zakładu o możliwości przyjęcia doktoranta do katedry/zakładu/grupy badawczej,
 8. wyrażona na piśmie zgodę Dziekana lub Dyrektora Instytutu będącego zwierzchnikiem opiekuna na przyjęcie przez niego doktoranta w temacie wskazanym w punkcie (d).

Wskaźnik rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne kończy się ustaleniem wskaźnika rekrutacji, według wzoru:

K = 0.5 OE + 0.4 Ost + 0.1 Oj,

przy czym OE to ocena z egzaminu wstępnego, Ost to średnia ze studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, Oj to ocena z języka angielskiego (określona na podstawie kursu na poziomie B2 lub C). Oceny są normalizowane do 100% według skali ocen zdefiniowanej przez regulamin studiów, które kandydat ukończył.

Kwalifikacja na studia doktoranckie odbywać się będzie na podstawie rankingu kandydatów na studia według wskaźnika rekrutacji.

Uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości powyżej 85% ( K>85%) jest równoznaczne z osiągnięciem w postępowaniu rekrutacyjnym wyniku bardzo dobrego, kwalifikującego doktoranta do ubiegania się o stypendium doktoranckie i stypendium dla najlepszych doktorantów.