Informacje

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych doktorantom Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej” (FCB)

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy dotyczy stypendiów naukowych przyznawanych doktorantom Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich FCB. Stypendia te finansowane są w całości ze środków projektu Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), nr projektu WND-POWR.03.02.00-00-I004/16. Studia doktoranckie FCB prowadzone są wspólnie przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Fizyki Jądrowej PAN oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN na podstawie umowy o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu studiów doktoranckich zawartej 24.03.2017 w Krakowie pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, reprezentowaną przez Prorektora ds. Nauki prof. dr. hab. inż. Andrzeja Pacha, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, reprezentowanym przez Prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. dr hab. Stanisława Kistryna, przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ lub zastępcy Kwestora UJ, Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, reprezentowanym przez Dyrektora prof. dr. hab. Marka Jeżabka, oraz Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, reprezentowanym przez Dyrektora prof. dr. hab. Małgorzatę Witko.
 2. Maksymalna wartość środków przeznaczonych na stypendia dla doktorantów FCB wynosi 5 400 000 zł. Doktorant FCB będzie mógł otrzymywać z funduszy projektu POWER stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie przez 48 miesięcy.
 3. Stypendia wypłacane w ramach konkursu POWER są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

§ 2

Zasady przyznawania stypendiów

 1. Doktorant FCB przyjęty w wyniku rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 może otrzymać stypendium naukowe w wysokości 1500 zł/miesiąc, jeżeli wykazuje się postępami w realizacji badań naukowych i rozprawy doktorskiej oraz terminowo realizuje program studiów doktoranckich.
 2. Na pierwszym roku studiów doktoranckich (od października 2017 do września 2018) stypendium naukowe otrzymuje każdy doktorant przyjęty do projektu FCB. Od drugiego roku akademickiego stypendium naukowe przyznawane jest na każdy rok akademicki, tzn. na okres 12 miesięcy, od października danego roku kalendarzowego do września następnego roku kalendarzowego. W latach akademickich 2018/19, 2019/20, 2020/21 stypendium przyznawane jest na rok akademicki, natomiast w roku akademickim 2021/22 stypendium może być przyznane osobom przyjętym na studia od 1 marca 2018 na okres maksymalnie 5 miesięcy, tzn. od października 2021 do lutego 2022.
 3. Łączny okres pobierania stypendium doktoranckiego nie może przekroczyć 4 lat (48 miesięcy).
 4. Doktoranci przyjęci w wyniku rekrutacji w lutym 2018 mogą otrzymywać stypendia od marca 2018 r. do lutego 2022 r.
 5. Podczas urlopu macierzyńskiego wypłata stypendium ulega zawieszeniu. Osoby korzystające z urlopów macierzyńskich mogą otrzymywać stypendia nie dłużej niż do sierpnia 2022 r.
 6. Warunkiem rozpatrywania wniosku doktoranta o stypendium jest zaliczenie przez niego poprzedniego semestru/roku akademickiego.
 7. Na latach II-IV studiów doktoranckich stypendium naukowe może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku spełnił łącznie następujące warunki:
  1. zaliczył poprzedni rok studiów w terminie do 30 września danego roku kalendarzowego oraz uzyskał średnią ocen z egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich nie niższą niż 4.0,
  2. wykazał się zadowalającymi postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, potwierdzonymi w formie opinii pisemnej przez opiekuna naukowego/promotora.
 8. Stypendium naukowe wypłacane jest co miesiąc, po wpłynięciu środków z projektu POWER, za wyjątkiem stypendium za październik, które wypłacane jest w listopadzie łącznie ze stypendium za listopad. W przypadku doktoranta przyjętego na studia od 1 marca 2018 pierwsze stypendium wypłacone zostanie w kwietniu 2018 (z wyrównaniem za marzec 2018).
 9. Stypendysta posiada następujące obowiązki: terminowe zaliczanie wszystkich przedmiotów zgodnie z planem studiów, osiąganie zadowalających postępów w realizacji badań naukowych, zaplanowanych w ramach rozprawy doktorskiej, opracowanie rozprawy doktorskiej i przedstawienie jej do publicznej obrony.
 10. W trakcie studiów doktoranckich doktorant może, za zgodą kierownika studiów, odbywać krajowe i zagraniczne krótkoterminowe staże naukowe (do 4 tygodni) związane z tematyką pracy doktorskiej. W trakcie takiego stażu doktorant otrzymuje stypendium naukowe.
 11. W okresie przerwy w odbywaniu studiów doktoranckich prawo do stypendium naukowego nie przysługuje, a wypłatę stypendiów przyznanych przed przerwą wstrzymuje się, z wyjątkiem przerw wypoczynkowych nieprzekraczających ośmiu tygodni w ciągu roku oraz okresów staży naukowych, o których mowa w § 1, ust. 10. Wznowienie wypłaty tych stypendiów przysługuje od następnego miesiąca po zakończeniu przerwy w odbywaniu studiów.
 12. Doktorant traci prawo do stypendium naukowego w przypadku skreślenia go z listy uczestników studiów doktoranckich.
 13. Dziekan/dyrektor instytucji, w której doktorant jest afiliowany, na wniosek kierownika FCB może podjąć decyzję o utracie przez doktoranta prawa do stypendium w przypadku rażącego naruszania przez doktoranta regulaminu studiów doktoranckich lub długotrwałego braku postępów w realizacji rozprawy doktorskiej, potwierdzonej pisemnie przez promotora.

§ 3

Tryb przyznawania stypendiów

 1. Informacja o możliwości uzyskania stypendium naukowego, terminach składania wniosków o stypendia oraz wykaz koniecznych do wniosku dokumentów ogłoszona zostanie na stronach internetowych instytucji wymienionych w § 1, ust. 1.
 2. Stypendium naukowe przyznaje się na wniosek doktoranta.
 3. Wniosek doktoranta powinien mieć formę podania adresowanego do dziekana/dyrektora instytucji, w której doktorant jest afiliowany, złożonego w sekretariacie FCB. Wniosek powinien zawierać informację o wynikach egzaminów i zaliczeń oraz postępach w realizacji badań naukowych. Do podania powinna być dołączona opinia opiekuna/promotora. Powyższe warunki nie dotyczą wniosków o stypendium na pierwszy semestr, które przyznawane jest zgodnie z § 2, ust. 2.
 4. Termin składania wniosków upływa 10 października danego roku akademickiego. Dla doktorantów I roku przyjętych na studia w lutym 2018 termin składania wniosków upływa 10 marca 2018 r.
 5. Komisja stypendialna złożona jest z kierownika studiów doktoranckich FCB, 4 zastępców kierownika FCB, powołanych przez właściwe rady wydziałów/rady naukowe, oraz przedstawiciela doktorantów FCB. Komisja, po zapoznaniu się z wnioskami o stypendia, w terminie do 10 dni od upływu terminu składania wniosków wydaje opinię ws. przyznania stypendium naukowego doktorantowi FCB.
 6. Kierownik studiów doktoranckich FCB, w terminie do 14 dni od upływu terminu składania wniosków, przekazuje opinię komisji właściwemu dziekanowi/dyrektorowi instytucji naukowej.
 7. Decyzję o przyznaniu stypendium i okresie jego pobierania podejmuje dziekan/dyrektor właściwej instytucji naukowej.
 8. Od decyzji w sprawie stypendium naukowego doktorantowi przysługuje prawo złożenia do właściwego dziekana/dyrektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Kwestura/księgowość właściwej instytucji naukowej przekazuje stypendia na konto bankowe doktoranta. Numer konta powinien zostać podany przez doktoranta we wniosku o przyznanie stypendium.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 października 2017 roku.